ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

 

            ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั่งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

สถานที่ตั้ง

แผนที่ศูนย์โรคผิวหนั

ขั้นตอนการให้บริการ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

การบริหารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

             ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารอำนวยการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถาม และค้นคว้า คือ นางสุภาพร วิทยพันธ์

 

เอกสารที่นำมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่

 

     -  นโยบายหรือการตีความที่ไม่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตร 7 (4)

     -  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ดำเนินการ

     -  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

        หน้าที่ของเอกชน

     -  โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

        ของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

     -  ประกาศประกวดราคา สอบราคา ของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

     -  รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

     -  เอกสารการเผยแพร่ของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
        -โครงการซ้อมแผนอพยพหนีภัย